70,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
100,000 تومان
120,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

املت مخصوص

65,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
160,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
160,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
160,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
100,000 تومان
سفارش تلفنی
صفحه نخست
حساب کاربری
0
سبدخرید