125,000 تومان
145,000 تومان

بسته های ترکیبی

اکسترا باکس (3 نفر)

285,000 تومان
145,000 تومان
125,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

چای ماسالا

40,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
40,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
60,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

دمنوش کوهی

60,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

دمنوش ترش

40,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

دمنوش آرامش

60,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

املت مخصوص

65,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
210,000 تومان